آموخته ام که:
با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره،
می توان قلب خرید، ولی عشق را نه!

آموخته ام که... تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی.
آموخته ام که... مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.
آموخته ام که... هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت.
آموخته ام که... همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم